Informace ke koronaviru

Maďarsko
Hranice s Maďarskem zavřené do 12.dubna 2021. Vzhledem k vývoji situace v Maďarsku a také u nás doporučujeme rezervovat - objednávat pobyty s termíny pobytů až od května 2021 dále... V těchto dnech jsou postupně na našem webu www.nemotour.cz zveřejňovány jednotlivé nabídky hotelů v Maďarsku. Klienti, kteří mají vouchery na dovolenou (kredity - uhrazené zálohy z loňského roku) mohou zasílat poptávky na požadované hotely a termíny, ke kterým pak tyto platby zaevidujeme (převedeme z minulé sezóny).

Slovensko
Všechny pobyty konané především do Podhájské jsou do poloviny dubna zrušené. Aktuálně vzhledem k nepříznivé situaci nejen na Slovensku ale především u nás v ČR Vám doporučujeme rezervovat a objednávat pobyty s termíny realizací od května 2021 dále...

Itálie - Bibione
Přijímáme rezervace na Bibione 2021 především od klientů, kteří mají od nás vystavené Poukazy (Lex Voucher). Postupně kontaktujeme klienty a nabízíme možnost rezervovat nový termín letní dovolené v Itálii, ke kterému Vaší platbu z letošní sezóny převedeme. Zároveň doplňujeme nabídku apartmánů v BIBIONE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DALŠÍ INFORMACE - Zákon č.185/2020 a VYDÁVÁNÍ POUKAZU NA ZÁJEZD....

Zákon č.185/2020


POUČENÍ ZÁKAZNÍKA O JEHO PRÁVECH PLYNOUCÍCH ZE ZÁKONA Č. 185/2020 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU OZNAČOVANÉHO JAKO SARS COV-2
NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

U VYDÁNÍ POUKAZU NA ZÁJEZD ZRUŠENÝ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

V důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, kterou jste s námi jako zákazníci uzavřeli, dopadá na naše vzájemná práva a povinnosti úprava plynoucí z nového zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „Zákon o poukazu“).

Na základě Zákona o poukazu máme možnost Vám namísto okamžitého vrácení plateb, které jste zaplatili jako cenu Vašeho zájezdu, vydat poukaz na zájezd, pokud jste Vy či my od smlouvy o zájezdu odstoupili z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“), které v současné době souvisí zejména s pandemií COVID-19 a přijatými opatřeními státních orgánů. Vydáním poukazu na zájezd o své finanční prostředky rozhodně nepřijdete, můžete poukaz využít na náhradní zájezd, a pokud tak nebudete chtít učinit, budou Vám později vráceny.

1) Na jaké zájezdy se Zákon o poukazu vztahuje?
Zákon o poukazu se vztahuje na smlouvy o zájezdu bez ohledu na datum jejich uzavření, pokud termín zahájení zájezdu spadal do období od 20.února 2020 do dne 31.srpna 2020.

2) Co je ochranná doba a poukaz na zájezd a k čemu zákazníka opravňuje?
Cestovní kancelář může oznámit zákazníkovi, že chce v souladu se Zákonem o poukazu využít tzv. ochranné doby, která prakticky odkládá (nikoli ruší) povinnost cestovní kanceláře vracet zákazníkem uhrazené peněžní prostředky na pozdější okamžik, a vystavit zákazníkovi poukaz na zájezd (cestovní kancelář nemůže využít tzv. ochranné doby, aniž by zákazníkovi vystavila právě poukaz na zájezd).

Poukaz na zájezd zní na peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd sjednaný v původní smlouvě, od které bylo odstoupeno zákazníkem či cestovní kanceláří z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností dle § 2535 či § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. Poukaz na zájezd jsme Vám vystavili v listinné podobě, ledaže Vaše smlouva o zájezdu byla uzavřena prostředky komunikace na dálku (např. e-mailem), v takovém případě nebo pokud s tím zákazník vyslovil souhlas, mohl být poukaz vydán elektronicky.

Zákazník, který obdržel poukaz na zájezd, je oprávněn cestovní kancelář požádat, aby mu nabídla náhradní zájezd.

Peněžitý dluh cestovní kanceláře vůči zákazníkovi, jehož plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se dle Zákona o poukazu považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu, která není nižší než peněžní částka odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za původní zájezd.

3) Do kdy poukaz na zájezd platí?
Poukaz na zájezd je platný během trvání tzv.ochranné doby dle Zákona o poukazu, která počíná běžet dnemdoručení poukazu na zájezd zákazníkovi a končí nejpozději dnem 31.srpna 2021.

4) Na jaký náhradní zájezd má zákazník právo a jak o něj požádat?
Pokud zákazník uplatňuje poukaz na zájezd, tj. požádá cestovní kancelář o náhradní zájezd, je cestovní kancelář povinna mu do 30 dnů od přijetí žádosti nabídnout náhradní zájezd, který musí být minimálně stejné jakosti jako zájezd původní.
S žádostí o náhradní zájezd se na nás prosím obraťte, a to na následující kontaktní údaj: rezervace@nemotour.cz. Do 30 dnů od doručení Vaší žádosti Vám nabídneme náhradní zájezd. Upozorňujeme, že aktuálně nemusí být vhodný náhradní zájezd z důvodu současného omezení cestovního ruchu dostupný, vše s Vámi probereme.

5) Pokud se zákazník rozhodne uplatnit poukaz na zájezd, musí něco doplácet?
Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti jako zájezd původní, cestovní kancelář nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně.
Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti než zájezd původní, zákazník doplatí rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže mu cestovní kancelář nabídla současně také zájezd stejné jakosti (tj. bez nutnosti doplatku) a zákazník této nabídky nevyužil. Rozhodnutí je tedy na zákazníkovi.

6) Co když zákazník poukaz na zájezd nechce využít?
Zákazník se může rozhodnout, že nevyužije možnosti požádat cestovní kancelář o nabídku náhradního zájezdu nebo nevyužije nabídku cestovní kanceláře na náhradní zájezd. V takovém případě cestovní kancelář zákazníkovi vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tj. od 31. srpna 2021.
Ochranná doba může skončit také tehdy, jestliže cestovní kancelář nenabídla zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne, kdy ji zákazník o nabídku náhradního zájezdu požádal. V tomto případě se zákazníkovi finanční prostředky vrátí do 14 dnů od skončení ochranné doby.

7) Může zákazník poukaz na zájezd ihned odmítnout?
Pokud je zákazníkem (tím se rozumí objednavatel zájezdu) osoba, která je ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití ochranné doby:
- držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením,
- osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
- osoba těhotná,
- osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
- osoba starší 65 let,
- osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě,
- osoba, která je zaměstnancem, který ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce,
- nebo je-li zákazníkem škola nebo školské zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení,

může tento zákazník poukaz na zájezd odmítnout. Ochranná doba pak končí doručením oznámení zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd, a cestovní kancelář mu poté do 14 dnů vrátí uhrazenou částku. Současně s odmítnutím poukazu zákazník cestovní kanceláři vrátí vydaný poukaz na zájezd.

Pokud se zákazník rozhodne odmítnout poukaz na zájezd z důvodu, že spadá do některé z kategorií osob uvedených v předchozím odstavci, musí to cestovní kanceláři oznámit a vrátit poukaz. Zákazník přitom musí prokázat, že je takovou osobou, tedy že spadá do některé z uvedených kategorií. Aby cestovní kancelář byla schopna ověřit, že Zákon o poukazu dává zákazníkovi právo poukaz odmítnout, prosíme o doložení dokumentů, které tuto skutečnost prokazují. Cestovní kancelář přitom musí zpracovat osobní údaje zákazníka, ale přeje si tak učinit v co nejmenším rozsahu. Pokud je to možné, můžete nám doklad přinést osobně k nahlédnutí. Chcete-li nám zaslat kopii, můžete začernit takové údaje, které nejsou nutné k ověření, že spadáte do uvedené kategorie osob. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na našem webu - dokumenty a informace ke stažení (www.nemotour.cz/ke-stazeni.html).

8) Je poukaz na zájezd pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře stejně jako původní zájezd, který si zákazník objednal?
Ano. Poukaz na zájezd musí být zajištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře stejně jako zájezd dle smlouvy o zájezdu. Pokud tedy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nevrátí zákazníkovi finanční prostředky, resp. částku, na níž zní poukaz na zájezd, vrátí mu zaplacené finanční prostředky pojišťovna.

POUČENÍ ZÁKAZNÍKA O JEHO PRÁVECH PLYNOUCÍCH ZE ZÁKONA Č. 185/2020 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU OZNAČOVANÉHO JAKO SARS COV-2 NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU
O MOŽNOSTI ŽÁDAT O VYDÁNÍ TZV. STORNO-POUKAZU

V důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, kterou jste s námi jako zákazníci uzavřeli, dopadá na naše vzájemná práva a povinnosti úprava plynoucí z nového zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „Zákon o poukazu“).

Na základě Zákona o poukazu jste oprávněni požadovat vydání tzv. storno-poukazu, tj. poukazu na část Vámi zaplaceného odstupného, pokud jste Vy či my od smlouvy o zájezdu odstoupili z jiných důvodů než pro nevyhnutelné a mimořádné okolnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“), a tudíž jste byly povinni hradit nám odstupné. Díky storno-poukazu Vám tak může být část Vámi zaplaceného odstupného kompenzována.

1) Na jaké zájezdy se Zákon o poukazu vztahuje?
Zákon o poukazu se vztahuje na smlouvy o zájezdu bez ohledu na datum jejich uzavření, pokud termín zahájení zájezdu spadal do období od 20. února 2020 do dne 31. srpna 2020.

2) Co je storno-poukaz na zájezd a k čemu zákazníka opravňuje?
Zanikla-li smlouva o zájezdu podle § 2533 občanského zákoníku a bylo-li zaplaceno odstupné, může zákazník požadovat, aby cestovní kancelář zákazníkovi vydala poukaz na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného, a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník doručí cestovní kanceláři svou žádost o vydání takového poukazu na zájezd. Díky storno-poukazu Vám tak může být část zaplaceného odstupného kompenzována. Poukaz na zájezd Vám vystavíme v listinné podobě, ledaže Vaše smlouva o zájezdu byla uzavřena prostředky komunikace na dálku (např. e-mailem), v takovém případě (nebo budete-li s tím souhlasit), může být poukaz vydán elektronicky.
(Příklad - obecně: Zákazník zakoupil zájezd na dobu 7 dnů do Řecka, který se měl uskutečnit v létě 2020 a jehož hodnota byla 30.000 Kč. Zákazník však vycestovat nechce, a odstoupí od smlouvy podle § 2533 občanského zákoníku. Cestovní kancelář, v souladu s občanským zákoníkem a případně smlouvou, požaduje uhradit storno poplatky ve výši 5.000 Kč. Zbývajících 25.000 Kč vrátí zákazníkovi. Pokud bude zákazník chtít, může cestovní kancelář požádat o poukaz na zájezd ve výši 500 Kč, který může použít při nákupu nového zájezdu. Cestovní kancelář vydá zákazníkovi poukaz na zájezd znějící na částku ve výši 500 Kč. Zákazník se rozhodne jet na zájezd na 3 dny do Rakouska v termínu podzimních prázdnin roku 2020 v ceně 8.000 Kč. Zákazník uplatní storno-poukaz a za zájezd do Rakouska tak zaplatí pouze 7.500 Kč).

3) Do kdy může zákazník o storno-poukaz požádat?
O vydání storno-poukazu může zákazník požádat pouze do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu.

4) Do kdy může zákazník storno-poukaz využít?
Zákazník může storno-poukaz využít do 12 měsíců ode dne jeho vydání. Využití storno-poukazu je volbou zákazníka. Pokud zákazník poukaz využít nechce, nemusí, nicméně pak příjde o výhodu, kterou mu storno-poukaz dává, tj.ušetřit na dalším zájezdu.

5) Jak storno-poukaz využít?
Zákazník si jednoduše vybere některý ze zájezdů nabízených cestovní kanceláří v jakékoli hodnotě, a část ceny (odpovídající částce storno-poukazu) za jim vybraný zájezd uhradí uplatněním storno-poukazu.

6) Může zákazník poukaz na zájezd odmítnout?
Zákazník se sám rozhodne, zda o storno-poukaz požádá, volba tak není na cestovní kanceláři. Zákazník se může rozhodnout, že o storno-poukaz nepožádá, či že jej později neuplastní (v takovém případě však storno-poukaz propadne).

7) Je storno-poukaz na zájezd pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře?
Ano. I storno-poukaz na zájezd musí být zajištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře stejně jako zájezd dle smlouvy o zájezdu. Pokud tedy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nebude schopna zájezd v době platnosti storno-poukazu realizovat, vrátí mu zaplacenou cenu zájezdu, včetně částky storno-poukazu pojišťovna.