INFORMACE K SITUACI

Aktuální informace k současné situaci:

Vážené dámy a pánové,

děkujeme za dosavadní podporu a přízeň, kterou k naší CK NEMO tour máte. Velmi si vážíme toho, že své pobyty, které máte objednány na nejbližší dny a týdny, nerušíte úplně a máte zájem buď o posunutí termínu Vaší dovolené na druhou polovinu letošního roku nebo o vystavení Poukazu na zájezd v nominální hodnotě uhrazených finančních prostředků.
V současnosti kontaktujeme postupně klienty s nástupy v nejbližších dnech a týdnech v období do 30.06.2020 a domlouváme se na náhradním řešení. V rámci preventivních opatření kvůli epidemii COVID-19 je naše kancelář - provozovna na Praze 1 do odvolání uzavřená. Nicméně kontakt je zajištěn od pondělí do pátku - emailem na adrese: rezervace@nemotour.cz nebo telefonicky na čísle 777 277 015 (denně od 10:00-15:00).

ONLINE rezervace zájezdů - pobytů do ČR, na Slovensko a do Maďarska zůstává nepřerušen a případné rezervace budou průběžně zpracovány a potvrzovány.


Jsme přesvědčeni, že důsledným dodržováním nařízení a doporučení vlády nás všech, se brzy budeme moci vrátit k „normálnímu životu“. Děkuji za pochopení v tété složité situaci a věřím, že "své oblíbené destinace" brzy prostřednictvím naší CK opět navštívíte.

S přáním pevného zdraví za CK NEMO tour
Ing. Jan Treutler

Další informace k ZÁKONU č.185/2020 Sb.
A) POUKAZY NA ZÁJEZD a B) STORNO-POUKAZY

A) POUČENÍ ZÁKAZNÍKA O JEHO PRÁVECH PLYNOUCÍCH ZE ZÁKONA Č. 185/2020 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU OZNAČOVANÉHO JAKO SARS COV-2
NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU

U VYDÁNÍ POUKAZU NA ZÁJEZD ZRUŠENÝ Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

V důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, kterou jste s námi jako zákazníci uzavřeli, dopadá na naše vzájemná práva a povinnosti úprava plynoucí z nového zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „Zákon o poukazu“).

Na základě Zákona o poukazu máme možnost Vám namísto okamžitého vrácení plateb, které jste zaplatili jako cenu Vašeho zájezdu, vydat poukaz na zájezd, pokud jste Vy či my od smlouvy o zájezdu odstoupili z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“), které v současné době souvisí zejména s pandemií COVID-19 a přijatými opatřeními státních orgánů. Vydáním poukazu na zájezd o své finanční prostředky rozhodně nepřijdete, můžete poukaz využít na náhradní zájezd, a pokud tak nebudete chtít učinit, budou Vám později vráceny.

1) Na jaké zájezdy se Zákon o poukazu vztahuje?
Zákon o poukazu se vztahuje na smlouvy o zájezdu bez ohledu na datum jejich uzavření, pokud termín zahájení zájezdu spadal do období od 20.února 2020 do dne 31.srpna 2020.

2) Co je ochranná doba a poukaz na zájezd a k čemu zákazníka opravňuje?
Cestovní kancelář může oznámit zákazníkovi, že chce v souladu se Zákonem o poukazu využít tzv. ochranné doby, která prakticky odkládá (nikoli ruší) povinnost cestovní kanceláře vracet zákazníkem uhrazené peněžní prostředky na pozdější okamžik, a vystavit zákazníkovi poukaz na zájezd (cestovní kancelář nemůže využít tzv. ochranné doby, aniž by zákazníkovi vystavila právě poukaz na zájezd).

Poukaz na zájezd zní na peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd sjednaný v původní smlouvě, od které bylo odstoupeno zákazníkem či cestovní kanceláří z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností dle § 2535 či § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. Poukaz na zájezd jsme Vám vystavili v listinné podobě, ledaže Vaše smlouva o zájezdu byla uzavřena prostředky komunikace na dálku (např. e-mailem), v takovém případě nebo pokud s tím zákazník vyslovil souhlas, mohl být poukaz vydán elektronicky.

Zákazník, který obdržel poukaz na zájezd, je oprávněn cestovní kancelář požádat, aby mu nabídla náhradní zájezd.

Peněžitý dluh cestovní kanceláře vůči zákazníkovi, jehož plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se dle Zákona o poukazu považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu, která není nižší než peněžní částka odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za původní zájezd.

3) Do kdy poukaz na zájezd platí?
Poukaz na zájezd je platný během trvání tzv.ochranné doby dle Zákona o poukazu, která počíná běžet dnemdoručení poukazu na zájezd zákazníkovi a končí nejpozději dnem 31.srpna 2021.

4) Na jaký náhradní zájezd má zákazník právo a jak o něj požádat?
Pokud zákazník uplatňuje poukaz na zájezd, tj. požádá cestovní kancelář o náhradní zájezd, je cestovní kancelář povinna mu do 30 dnů od přijetí žádosti nabídnout náhradní zájezd, který musí být minimálně stejné jakosti jako zájezd původní.
S žádostí o náhradní zájezd se na nás prosím obraťte, a to na následující kontaktní údaj: rezervace@nemotour.cz. Do 30 dnů od doručení Vaší žádosti Vám nabídneme náhradní zájezd. Upozorňujeme, že aktuálně nemusí být vhodný náhradní zájezd z důvodu současného omezení cestovního ruchu dostupný, vše s Vámi probereme.

5) Pokud se zákazník rozhodne uplatnit poukaz na zájezd, musí něco doplácet?
Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti jako zájezd původní, cestovní kancelář nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně.
Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti než zájezd původní, zákazník doplatí rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže mu cestovní kancelář nabídla současně také zájezd stejné jakosti (tj. bez nutnosti doplatku) a zákazník této nabídky nevyužil. Rozhodnutí je tedy na zákazníkovi.

6) Co když zákazník poukaz na zájezd nechce využít?
Zákazník se může rozhodnout, že nevyužije možnosti požádat cestovní kancelář o nabídku náhradního zájezdu nebo nevyužije nabídku cestovní kanceláře na náhradní zájezd. V takovém případě cestovní kancelář zákazníkovi vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tj. od 31. srpna 2021.
Ochranná doba může skončit také tehdy, jestliže cestovní kancelář nenabídla zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne, kdy ji zákazník o nabídku náhradního zájezdu požádal. V tomto případě se zákazníkovi finanční prostředky vrátí do 14 dnů od skončení ochranné doby.

7) Může zákazník poukaz na zájezd ihned odmítnout?
Pokud je zákazníkem (tím se rozumí objednavatel zájezdu) osoba, která je ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití ochranné doby:
- držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením,
- osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
- osoba těhotná,
- osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
- osoba starší 65 let,
- osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě,
- osoba, která je zaměstnancem, který ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce,
- nebo je-li zákazníkem škola nebo školské zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení,

může tento zákazník poukaz na zájezd odmítnout. Ochranná doba pak končí doručením oznámení zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd, a cestovní kancelář mu poté do 14 dnů vrátí uhrazenou částku. Současně s odmítnutím poukazu zákazník cestovní kanceláři vrátí vydaný poukaz na zájezd.

Pokud se zákazník rozhodne odmítnout poukaz na zájezd z důvodu, že spadá do některé z kategorií osob uvedených v předchozím odstavci, musí to cestovní kanceláři oznámit a vrátit poukaz. Zákazník přitom musí prokázat, že je takovou osobou, tedy že spadá do některé z uvedených kategorií. Aby cestovní kancelář byla schopna ověřit, že Zákon o poukazu dává zákazníkovi právo poukaz odmítnout, prosíme o doložení dokumentů, které tuto skutečnost prokazují. Cestovní kancelář přitom musí zpracovat osobní údaje zákazníka, ale přeje si tak učinit v co nejmenším rozsahu. Pokud je to možné, můžete nám doklad přinést osobně k nahlédnutí. Chcete-li nám zaslat kopii, můžete začernit takové údaje, které nejsou nutné k ověření, že spadáte do uvedené kategorie osob. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na našem webu - dokumenty a informace ke stažení (www.nemotour.cz/ke-stazeni.html).

8) Je poukaz na zájezd pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře stejně jako původní zájezd, který si zákazník objednal?
Ano. Poukaz na zájezd musí být zajištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře stejně jako zájezd dle smlouvy o zájezdu. Pokud tedy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nevrátí zákazníkovi finanční prostředky, resp. částku, na níž zní poukaz na zájezd, vrátí mu zaplacené finanční prostředky pojišťovna.

B) POUČENÍ ZÁKAZNÍKA O JEHO PRÁVECH PLYNOUCÍCH ZE ZÁKONA Č. 185/2020 SB., O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH KE ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU OZNAČOVANÉHO JAKO SARS COV-2 NA ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU
O MOŽNOSTI ŽÁDAT O VYDÁNÍ TZV. STORNO-POUKAZU

V důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, kterou jste s námi jako zákazníci uzavřeli, dopadá na naše vzájemná práva a povinnosti úprava plynoucí z nového zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „Zákon o poukazu“).

Na základě Zákona o poukazu jste oprávněni požadovat vydání tzv. storno-poukazu, tj. poukazu na část Vámi zaplaceného odstupného, pokud jste Vy či my od smlouvy o zájezdu odstoupili z jiných důvodů než pro nevyhnutelné a mimořádné okolnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „občanský zákoník“), a tudíž jste byly povinni hradit nám odstupné. Díky storno-poukazu Vám tak může být část Vámi zaplaceného odstupného kompenzována.

1) Na jaké zájezdy se Zákon o poukazu vztahuje?
Zákon o poukazu se vztahuje na smlouvy o zájezdu bez ohledu na datum jejich uzavření, pokud termín zahájení zájezdu spadal do období od 20. února 2020 do dne 31. srpna 2020.

2) Co je storno-poukaz na zájezd a k čemu zákazníka opravňuje?
Zanikla-li smlouva o zájezdu podle § 2533 občanského zákoníku a bylo-li zaplaceno odstupné, může zákazník požadovat, aby cestovní kancelář zákazníkovi vydala poukaz na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného, a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník doručí cestovní kanceláři svou žádost o vydání takového poukazu na zájezd. Díky storno-poukazu Vám tak může být část zaplaceného odstupného kompenzována. Poukaz na zájezd Vám vystavíme v listinné podobě, ledaže Vaše smlouva o zájezdu byla uzavřena prostředky komunikace na dálku (např. e-mailem), v takovém případě (nebo budete-li s tím souhlasit), může být poukaz vydán elektronicky.
(Příklad - obecně: Zákazník zakoupil zájezd na dobu 7 dnů do Řecka, který se měl uskutečnit v létě 2020 a jehož hodnota byla 30.000 Kč. Zákazník však vycestovat nechce, a odstoupí od smlouvy podle § 2533 občanského zákoníku. Cestovní kancelář, v souladu s občanským zákoníkem a případně smlouvou, požaduje uhradit storno poplatky ve výši 5.000 Kč. Zbývajících 25.000 Kč vrátí zákazníkovi. Pokud bude zákazník chtít, může cestovní kancelář požádat o poukaz na zájezd ve výši 500 Kč, který může použít při nákupu nového zájezdu. Cestovní kancelář vydá zákazníkovi poukaz na zájezd znějící na částku ve výši 500 Kč. Zákazník se rozhodne jet na zájezd na 3 dny do Rakouska v termínu podzimních prázdnin roku 2020 v ceně 8.000 Kč. Zákazník uplatní storno-poukaz a za zájezd do Rakouska tak zaplatí pouze 7.500 Kč).

3) Do kdy může zákazník o storno-poukaz požádat?
O vydání storno-poukazu může zákazník požádat pouze do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu.

4) Do kdy může zákazník storno-poukaz využít?
Zákazník může storno-poukaz využít do 12 měsíců ode dne jeho vydání. Využití storno-poukazu je volbou zákazníka. Pokud zákazník poukaz využít nechce, nemusí, nicméně pak příjde o výhodu, kterou mu storno-poukaz dává, tj.ušetřit na dalším zájezdu.

5) Jak storno-poukaz využít?
Zákazník si jednoduše vybere některý ze zájezdů nabízených cestovní kanceláří v jakékoli hodnotě, a část ceny (odpovídající částce storno-poukazu) za jim vybraný zájezd uhradí uplatněním storno-poukazu.

6) Může zákazník poukaz na zájezd odmítnout?
Zákazník se sám rozhodne, zda o storno-poukaz požádá, volba tak není na cestovní kanceláři. Zákazník se může rozhodnout, že o storno-poukaz nepožádá, či že jej později neuplastní (v takovém případě však storno-poukaz propadne).

7) Je storno-poukaz na zájezd pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře?
Ano. I storno-poukaz na zájezd musí být zajištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře stejně jako zájezd dle smlouvy o zájezdu. Pokud tedy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku nebude schopna zájezd v době platnosti storno-poukazu realizovat, vrátí mu zaplacenou cenu zájezdu, včetně částky storno-poukazu pojišťovna.

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ASOCIACÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKAZNÍKŮM

Současná situace na trhu cestovního ruchu v České republice je v důsledku krizové situace COVID-19 také krizová... Jsme všichni, cestovní kanceláře i jejich zákazníci, v mimořádné situaci, kterou bohužel nikdo neočekával a která nemá v české ani evropské legislativě žádnou oporu. Totožná situace je, jak víme, ve všech ostatních státech EU.

Cestovní kanceláře v České republice zaplatily zálohy na zájezdy jejich klientů do zahraničí na sezonu 2020 do okamžiku startu krize COVID-19 ve výši 2,9 miliardy Kč. Další stovky milionů byly vyplaceny na zálohách dopravcům. Žádný z příjemců záloh v současné bezprecedentní situaci cestovním kancelářím obdržené platby nevrátí. Budou se muset vyčerpat formou zálohovaných služeb. To však v tuto chvíli není možné..

Zákazníci cestovních kanceláří mají obavy o své prostředky, zaplacené na zálohách a vyžadují jejich okamžitou refundaci. To však z výše uvedených důvodů není možné, ale ani nutné. Cestovní kanceláře nabízejí legální možnost využití poukazů na posunutí zálohovaných zájezdů v čase či destinaci, které jsou, stejně jako zájezdy, plně pojištěny proti případné insolvenci cestovní kanceláře.

Dále společně intenzivně jednáme s vládou o nejlepším možném legálním řešení nastalé situace a jsme přesvědčeni, že se nám najít řešení podaří. Prosíme nechte nám trochu času, vyřešíme to. Naším prvotním zájmem je spokojenost našich zákazníků. Bez zákazníků naše činnost nemá smysl.

Děkujeme,
PRAHA 27. března 2020

ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČESKÉ REPUBLIKY + ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další informace k naší CK
Cestovní kancelář NEMO tour s.r.o. má své sídlo v Praze 4 a byla založena v roce 2006. Svou dlouholetou činnost v cestovním ruchu využíváme především v oblasti relaxačních, lázeňských a wellness pobytů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Kromě toho organizujeme klasickou letní dovolenou k moři, především do oblasti severní Itálie a oblíbených letovisek Bibione, Lignana, Caorle a Porto Santa Margherita (novější část Caorle). O kvalitě pobytů a zájezdů svědčí především spokojenost klientů, díky které jsme v roce 2019 obdrželi prestižní ocenění "Premium Partner Invia" - od největší cestovní agentury v ČR - Invia, a.s.

Dovolujeme si upozornit, že naše provozovna na Praze 1, Politických vězňů 934/15, je v současnosti z rozhodnutí vlády ČR ze dne 14.března 2020 dočasně uzavřena.


Lázně – Termály – Wellness

Dovolená po celý rok, jedna z nejširších nabídek.

Nejznámější lázně, termální koupaliště a wellness hotely v jednom katalogu. Česká republika, Slovensko, Maďarsko. Vlastní dopravou.

Dovolená u moře – Severní Itálie

Lignano – Bibione – Caorle Centrum – Porto Santa Margherita/Caorle

Nejoblíbenější oblast našich klientů – ideální místo pro rodiny s dětmi. Široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. Malá vzdálenost do všech letovisek.

Vlastní dopravou i autokarem.

Další služby cestovního ruchu zajišťované CK NEMO tour

  • cestovní pojištění
  • poznávací zájezdy ve spolupráci s CK MayerCrocus
  • pro kolektivy zájezdy na zakázku dle vlastních představ

Zájezdy si můžete zakoupit v kanceláři v centru Prahy 1 - V Politických vězňů 934/15 nebo u více než 150 cestovních kanceláří a agentur na území České republiky. Rádi Vám poradíme a sdělíme nejbližší partnerskou cestovní agenturu vašemu bydlišti.

Katalogové zájezdy ale i další aktuální nabídky prezentujeme na webových stránkách www.nemotour.cz,

CK NEMO tour je členem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a je pojištěna proti úpadku podle zákona 159/1999 Sb. NEMO tour s.r.o. se sídlem V Rohu 434/1,Praha 4, IČ 64051421, zapsaná u MS v Praze, číslo vložky 43699. Zastoupena jednatelem společnosti ing. Janem Treutlerem.

Ing. Jan Treutler a cestovní kancelář NEMO tour s.r.o.